Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

VII Skyriaus vedėjas - gydytojas psichiatras

2 Peržiūros

Darbo pobūdis:


BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Skyriaus vedėju - gydytoju psichiatru dirbti priimamas asmuo, baigęs universitetines medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą, turintis licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir galintis atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką. Užsienyje įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Skyriaus vedėjo - gydytojo psichiatro profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas, nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją ir susipažindamas su psichiatrijos mokslo ir praktikos naujovėmis. Kvalifikaciniai reikalavimai gydytojui psichiatrui reglamentuoti Medicinos normoje MN 53 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
KOMPETENCIJA

Skyriaus vedėjas - gydytojas psichiatras, teikdamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, turi:
1. žinoti:
1.1.1. psichikos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
1.1.2. psichikos sutrikimų diagnostiką, šiuos sutrikimus turinčių pacientų gydymo, medicininės ir socialinės reabilitacijos principus ir reikalavimus;
1.1.3. biopsichosocialinę neįgalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą;
1.1.4. suicidologijos pagrindus;
1.1.5. pagrindinius psichologijos tyrimus, jų reikšmingumą nustatant psichikos sutrikimus;
1.1.6. psichoterapijos pagrindus ir indikacijas, rodančias, kad reikia gydyti psichoterapija;
1.1.7. pagrindinius nervų ligų tyrimo būdus;
1.1.8. stacionarinio gydymo ir priverstinio hospitalizavimo tvarką bei indikacijas;
1.1.9. priklausomybės pacientų medicininės ir socialinės reabilitacijos principus;
1.2. gebėti:
1.2.1. įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį, ir pagal kompetenciją suteikti medicinos pagalbą;
1.2.2. įvertinti psichopatologines būkles, kurioms esant taikoma būtinoji pagalba;
1.2.3. nustatyti psichikos sutrikimus, dėl kurių negalima leisti įsigyti civilinio ginklo, kai reikia nutraukti ilgesnį kaip dvylikos savaičių nėštumą, kai draudžiama vairuoti mechanines transporto priemones;
1.2.4. nustatyti transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būseną;
1.2.5. atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, išduoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus;
1.2.6. rengti dokumentus ir (arba) elektronines formas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (arba jos teritoriniam skyriui);
1.2.7. rengti kreipimąsi teismui dėl psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento priverstinio hospitalizavimo ir (ar) priverstinio gydymo pratęsimo;
1.2.8. nustatyti medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje;
1.2.9. nustatyti atskirų asmenų grupių profesinį tinkamumą;
1.2.10. konsultuoti pacientų globėjus paciento raidos, emocijų, elgesio, psichikos sveikatos klausimais, informuoti pacientų globėjus apie ligos ypatumus, gydymo taktiką, palaikomojo-priešrecidyvinio gydymo būtinumą, bendravimo su pacientu ypatumus;
1.2.11. dirbti komandoje su kitais ligoninės specialistais;
1.2.12. savarankiškai planuoti užduotis, operatyviai spręsti su tiesioginėmis darbo funkcijomis susijusius klausimus, mobilizuoti išteklius iškylančioms problemoms spręsti;
1.2.13. dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, kitomis ligoninės naudojamomis informacinėmis sistemomis) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas;
1.3. išmanyti:
1.3.1. bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos biologinius ir psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką paciento elgesiui, tikėtiną grėsmę paties ligonio ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei, turtui;
1.3.2. priklausomybės sutrikimų simptomus ir sindromus, jų biologinius ir psichologinius mechanizmus, įtaką paciento elgesiui, galimus gretutinius sutrikimus;
1.3.3. asmenybės, gydytojo ir ligonio tarpusavio santykių psichologiją;
1.3.4. aprobuotus biologinius psichikos sutrikimų gydymo būdus ir jų taikymą praktikoje;
1.3.5. priklausomybės ligų medikamentinio gydymo principus ir galimas komplikacijas;
1.3.6. antipsichozinių vaistų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
1.3.7. antidepresantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
1.3.8. nuotaikos stabilizatorių veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
1.3.9. trankviliantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus, prasidedančio pripratimo ir priklausomybės požymius ir gydymo komplikacijas;
1.3.10. nootropų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
1.3.11. priklausomybės ligų farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais indikacijas, kontraindikacijas ir komplikacijas;
1.3.12. psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių bei priklausomybės ligomis sergančių pacientų psichosocialinės reabilitacijos pagrindus, tikslus ir priemones;
1.3.13. psichikos ligonių slaugos principus.
PAGRINDINĖS PAREIGOS
1. apžiūri ir aprašo naujai atvykusius pacientus per 1 val., o sujaudintus - nedelsiant;
2. apžiūri naujai atvykusius gydyti pacientus ir paskiria gydantį gydytojąi;
3. laiku užpildo ir pristato medicininius ir kitus reikalaujamus dokumentus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ar jos teritoriniam skyriui), kreipimąsi į teismą ir GKK išvadą dėl paciento priverstinio hospitalizavimo ir gydymo;
4. kontroliuoja, kad per 3 dienas būtų suformuluota klinikinė paciento diagnozė, numatyti būtini papildomi tyrimai, specialistų konsultacijos, nustatytas tyrimo ir gydymo planasą;
5. kontroliuoja kaip skyriaus slaugos specialistai ir kiti med. darbuotojai vykdo gydytojo paskyrimus, slaugo ir prižiūri pacientus;
6. kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymo kokybę ir jos savalaikį atidavimą medicinos statistikai ir ligoninės archyvui;
7. organizuoja kasdienius skyriaus pasitarimus aktualiais darbo organizavimo ir gydymo klausimais

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-08


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Parko g. 21

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .