Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Palangos lopšelis-darželis Nykštukas
Palangos lopšelis-darželis "Nykštukas"

Vyriausiasis buhalteris

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
2019 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr. V1-61PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ (toliau tekste – Mokykla) vyriausiasis buhalteris yra vadovų pagrindinės grupės (kodas 1) administravimo ir komercijos vadovų pogrupio (kodas 1211) vyriausiasis buhalteris (kodas 121102).
2. Pareigybės lygis –A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo";
3.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų;
3.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos padalinio (vyriausiojo buhalterio) vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Mokyklos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais Mokyklos vidaus tvarkos dokumentais, Mokyklos ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS);
3.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MSWord, MSExcel, MSOutlook, Internet Explorer, DVS ,,Kontora'' moduliu raštinė ir Mokykloje veikiančiomis apskaitos programomis ,,Finas", ,,Finalga", ,,Finnet";
3.5. gebėti dirbti kolektyve bei organizuoti jo darbą, būti pareigingu, gebėti bendrauti;
3.6. žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir atsako už Mokyklos buhalterijos darbą, už pareigybės aprašyme nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
4.2. rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;
4.3. prižiūri, kad Mokyklos buhalterijos darbai būtų vykdomi pagal Mokyklos nuostatus, reikalavimus ir atsako už savalaikį Mokyklos buhalterijai skirtų pavedimų vykdymą;
4.4. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant priemones Mokyklos strateginiam veiklos planui ir Mokyklos metinius veiklos planus;
4.5. užtikrina, kad jame Mokyklos buhalterijoje dirbančių darbuotojų kompetencija būtų pakankama Mokyklos buhalterijos pavestoms funkcijoms įgyvendinti, rengia ir nustatyta tvarka, teikia tvirtinti Mokyklos direktoriui buhalterijos darbuotojų pareigybių aprašymų prrojektus;
4.6. prižiūri, kad Mokyklos buhalterijoje būtų laikomasi nustatyto Mokyklos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, ir atsako už jam ir buhalterijai priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;
4.7. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
4.8. vykdo Mokyklos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus fiansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
4.9. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateikus prašymus, nurodymus;
4.10. pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
4.11. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
4.12. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;
4.13. rengia Mokyklos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
4.14. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (Mokyklos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir komepetenciją;
4.15. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus Mokyklos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
4.16. teikia Mokyklos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
4.18.3. raštu praneša Mokyklos direktoriui, nurodydamas atsisakymo patvirtinti dokumentus priežastis;
4.18.4. turi teisę be Mokyklos direktoriaus nurodymų gauti iš kitų Mokyklos darbuotojų raštiškus arba žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo bei dokumentų kopijas;
4.18.5. vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu ir kompiuterine apskaitos sistema;
4.19. atsako už einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas šią kontrolę, vyriausiasis buhalteris vadovaujasi Mokyklos finansų kontrolės taisyklėmis, kuriose nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų kontrolę;
4.20. laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia Mokyklos dokumentų projektus;
4.21. išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui;
4.22. laiku apskaičiuoja ir deklaruoja Mokyklai privalomus mokėti mokesčius;
4.23. nedelsdamas informuoja Mokyklos direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus Mokyklos darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
4.24. tinkamai įformina dokumentus, ruošia Mokyklos direktoriaus įsakymų, raštų projektus šiais klausimais;
4.26. apskaito visas pinigines lėšas, trumpalaikį bei materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą, Mokyklos skolas bei skolas Mokyklai, laiku ir tinkamai užregistruoja visas buhalterinės apskaitos operacijas;
4.26. kontroliuoja kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, skatina darbuotojus efektyviai naudoti lėšas, materialines vertybes;
4.27. sutikrina inventorizacijos aprašus su buhalterinės apskaitos duomenimis, Mokyklos inventorizacijos komisijos nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo ir inventorizacijos aprašų įforminimo tvarką;
4.28. laikosi piniginių lėšų, materialinių vertybių, atsiskaitymų ir kito turto inventorizavimo taisyklių;
4.29. numato priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkerta kelią trūkumams ir neteisėtiems lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
4.30. tinkamai saugo apskaitos dokumentus (iki jų perdavimo į archyvą), įformina ilgo ir nuolatinio saugojimo buhalterines bylas ir nustatyta tvarka perduoda į Mokyklos archyvą. Kartą mėnesyje atlieka buhalterinės apskaitos duomenų kopijas ir jas išsaugo nutolusiame duomenų centre;
4.31. aiškina Mokyklos bendruomenei valstybinę, miesto, Mokyklos finansavimo politiką, biudžetinių įstaigų buhalterinės tvarkos nuostatas;
4.32. atlieka savo veiklos analizę, kiekvieną mėnesį atsiskaito Mokyklos direktoriui;
4.33. naudojasi kompiuterine programa „Finas“ apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti. Suformuoja ir tvirtina mokėjimo nurodymus bankui;
4.34. laikosi Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, periodiškai tikrinasi sveikatą;
4.35. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
_______________________________________________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-04-11


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Palangos m. sav. Palangos m. Kastyčio g. 36